PANEL KLIENTAZAMÓW

Regulamin

RODO

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informuję, iż:

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest La Sorpresa Krzysztof Żeleźniak, z siedzibą: 81-746 Sopot, ul. Jana z Kolna 13, zwany dalej La Sorpresa Krzysztof Żeleźniak Kontakt do Administratora Danych dietadodomu@dietadodomu.pl, tel. +48 (58) 743 68 03

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w na podstawie art. 9 ust 2 pkt h oraz pkt i);

Dane osobowe podawane są dobrowolnie w formularzu kontaktowym, aby skontaktować się z Panią/Panem celem zrealizowania zamówienia cateringu dietetycznego.

REGULAMIN I POLITYKA PRYWATNOŚCI:

Właścicielem Serwisu internetowego oraz administratorem danych osbowych Dieta do domu, dostępnego pod adresem internetowym www.dietadodomu.pl jest firma La Sorpresa Krzysztof Żeleźniak, z siedzibą: 81-746 Sopot, ul. Jana z Kolna 13

Polityka prywatności serwisu www.dietadodomu.pl

Informacje ogólne
Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych przekazanych przez Użytkowników w związku z korzystaniem przez nich usług cateringu dietetycznego poprzez Serwis.

W trosce o bezpieczeństwo powierzonych nam danych opracowaliśmy wewnętrzne procedury i zalecenia, które mają zapobiec udostępnieniu danych osobom nieupoważnionym. Kontrolujemy ich wykonywanie i stale sprawdzamy ich zgodność z odpowiednimi aktami prawnymi – ustawą o ochronie danych osobowych, ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną, a także wszelkiego rodzaju aktach wykonawczych i aktach prawa wspólnotowego.

Dane Osobowe przetwarzane są na podstawie zgody wyrażanej przez Użytkownika oraz w przypadkach, w których przepisy prawa upoważniają Administratora do przetwarzania danych osobowych na podstawie przepisów prawa lub w celu realizacji zawartej pomiędzy stronami umowy.

Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniach w następujący sposób:
-poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach informacje: Imię i nazwisko, Adres e-mail, Numer telefonu
-poprzez gromadzenie plików “cookies” [patrz polityka plików “cookies”].

Serwis zbiera informacje dobrowolnie podane przez użytkownika.

Dane podane w formularzu są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji konkretnego formularza np. w celu dokonania procesu obsługi kontaktu informacyjnego.
Dane osobowe pozostawione w serwisie nie zostaną sprzedane ani udostępnione osobom trzecim, zgodnie z przepisami Ustawy o ochronie danych osobowych.

Do danych zawartych w formularzu przysługuje wgląd osobie fizycznej, która je tam umieściła. Osoba ta ma również praw do modyfikacji i zaprzestania przetwarzania swoich danych w dowolnym momencie.

Zastrzegamy sobie prawo do zmiany w polityce ochrony prywatności serwisu, na które może wpłynąć rozwój technologii internetowej, ewentualne zmiany prawa w zakresie ochrony danych osobowych oraz rozwój naszego serwisu internetowego. O wszelkich zmianach będziemy informować w sposób widoczny i zrozumiały.

W razie wątpliwości co któregokolwiek z zapisów niniejszej polityki prywatności jesteśmy do dyspozycji – nasze dane znaleźć można w zakładce – KONTAKT.

Dostęp Klienta do swoich danych osobowych oraz zmiana lub poprawienie jest prawem Klienta i można tego dokonać kontaktując się z biurem Dietadodomu telefonicznie lub emailowo na adres: dietadodomu@dietadodomu.pl.

Dbamy o prywatność danych. Nie zwiększamy zakresu uprawnień. Podanie swoich danych osobowych jest dobrowolne, jednakże bez ich podania zrealizowanie zamówienia będzie utrudnione lub niemożliwe według oczekiwań Klienta.

Definicje

W niniejszym Regulaminie,następujące terminy będą miały niżej określone znaczenia:

1.Cennik–zbiór informacji przedstawiający aktualnie obowiązujące ceny za Produkty i Usługi realizowane przez Sprzedawcę w Sklepie.
2.Dieta indywidualna–Usługa dostosowana indywidualnie do potrzeb Klienta, sporządzana przez Sprzedawcę w oparciu o informacje i wytyczne przekazane przez Klienta.
3.Dzień roboczy-dzień, który nie jest sobotą ani niedzielą oraz nie jest dniem ustawowo wolnym od pracy.
4.Formularz rejestracji –interaktywny formularz służący rejestracji Klienta, utworzenia Konta w Sklepie.
5.Zamówienie w Sklepie-interaktywny formularz dostępny w Sklepie umożliwiający złożenie Zamówienia, w tym poprzez określenie warunków Umowy przez dodanie Produktów i Usług, w konsekwencji określenie wynagrodzenia Sprzedawcy zgodnego z Cennikiem a także określenie sposobu wykonania przez Usługi (m.in. dostawy i płatności).
6.Klient -każdy podmiot zawierający Umowę i na zasadach wskazanych w Regulaminie, w tym osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową a także osoba fizyczna zawierająca ze Sprzedawcą Umowę, której przedmiot nie jest związany bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową (konsument).
8.Konto-konto Klienta zarejestrowane w serwisie internetowym Sklepu prowadzonego przez Sprzedawcę umożliwiające złożenie Zamówienia i gromadzenie danych wskazanychprzez Klienta w Formularzu rejestracji lub Formularzu zamówienia, w tym historia złożonych przez Klienta Zamówieniach i zawartych Umowach.
9.Koszyk –element oprogramowania Sklepu, w którym widoczne są wybrane przez Klienta Produkty i Usługi.
10.Produkt–zestawy cateringu dietetycznego oferowane przez Sprzedawcę za pośrednictwem serwisu znajdującego się na stronie internetowej www.dietadodomu.pl
11.Regulamin -niniejszy regulamin Serwisu.
12.Serwis–serwis internetowy Rukola Catering znajdujący się pod adresem www.dietadodomu.pl
13.Sklep -sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę za pośrednictwem serwisu internetowego Sprzedawcy znajdującego siępod adresem www.sklep.dietadodomu.pl
14.Sprzedawca - La Sorpresa Krzysztof Żeleźniak, z siedzibą: 81-746 Sopot, ul. Jana z Kolna 13, zwany dalej La Sorpresa Krzysztof Żeleźniak
15.Umowa -umowa świadczenia Usług zawarta pomiędzy Sprzedawcą a Klientem,
16.Usługa–usługa przygotowania i dostawy posiłków wskazanych szczegółowo w serwisie Sklepu w ramach świadczenia Usługprzez Sprzedawcę na warunkach określonych w Umowie i niniejszym Regulaminie.
17.Zamówienie -oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza zamówienia lub Zamówienia w Sklepie zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy ze Sprzedawą na zasadach wskazanych w Regulaminie.
18.Formularz Zamówienia –formularz, za pomocą którego Klient składa zapytanie o realizację usługi. W odpowiedzi Klient otrzymuje cenę usługi od Sprzedawcy, po zaakceptowaniu której rozpoczyna się proces realizacji Zamówienia.

Reklamacje

Reklamacje będą rozpatrywane w ciągu 14 dni roboczych. Klient zostanie powiadomiony elektronicznie o wyniku postępowania reklamacyjnego..Klient jest zobowiązany do przedstawienia reklamacji w formie pisemnej na adres email biura lub adres pocztowy Sprzedającego w terminie nie dłuższym niż 7 dni liczonych od dnia dostarczenia reklamowanej Usługi lub wykonania Umowy. Po upływie przewidzianego w zdaniu poprzedzającym terminu Sprzedający ma prawo odmówić wszczęcie i przeprowadzenia postępowania reklamacyjnego. Procedura reklamacyjna zostaje uruchomiona w momencie otrzymania przez Sprzedającego pisemnego oświadczenia wyjaśniającego powody reklamacji..Brak dopełnienia tej czynności skutkuje anulowaniem działania ze strony Sprzedającego..W przypadku reklamacji dotyczącej źle wykonanej usługi transportowej lub niedostarczenia Produktu Klient jest zobowiązany poinformować Sprzedającego najpóźniej do godz. 12.00 w dniu, na który był przewidziany posiłek. W przypadku weekendu należy powiadomić Sprzedającego w sobotę, do godz. 12.00

Wykonanie umowy

Zawarcie Umowy między Klientem a Sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia w Sklepie. Po złożeniu ważnego Zamówienia tj. zgodnego z Cennikiem Sklepu,Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie oraz przyjmuje Zamówienie do realizacji po otrzymaniu płatności Klienta. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i jego przyjęcie do realizacji następuje poprzez przesłanie przez Sprzedawcę Klientowi stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta. Wiadomość zawiera,co najmniej oświadczenia Sprzedawcy o otrzymaniu Zamówienia i o jego przyjęciu do realizacji oraz potwierdzenie zawarcia Umowy. Z chwilą otrzymania przez Klienta powyższej wiadomości e-mail, pod warunkiem, iż treść wiadomości zgodna jest z aktualnie obowiązującymi cenami zgodnymi z Cennikiem,zostaje zawarta Umowa między Klientem a Sprzedawcą. W przypadku wyboru przez Klienta płatności przelewem albo płatności elektronicznych, Klient obowiązany jest do dokonania płatności najpóźniej na 1 dzień roboczy przed „datą rozpoczęcia diety”wskazaną w Formularzu zamówienia,w innym przypadku Zamówienie zostanie przez Sprzedawcę anulowane.


Odstąpienie od umowy

Klientowi nie przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy, bowiem przedmiotem Umowy jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia. Niniejsze postanowienie Regulaminu zgodnie z art. 38 pkt 4 Ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta odnosi również skutek do Klientów będących konsumentami. Sprzedawca ma prawo do wstrzymania się lub odstąpienia od realizacji Umowy z powodu braku dostępności Produktów, złożenia Zamówienia w sposób nieprawidłowy, uniemożliwiający jego realizację, bezskuteczności uzgodnienia z Klientem miejsca i terminu dostawy Produktu, braku dokonania płatności za zakupiony Produkt, dokonania zapłaty za Usługi lub Produkty niezgodnie z Cennikiem lub naruszenia przez Klienta postanowień niniejszego Regulaminu. W przypadku odstąpienia od Umowy, Sprzedawca niezwłocznie zawiadomi o tym fakcie Klienta i dokonana natychmiastowego zwrotu zapłaconej przez Klienta ceny. Skorzystanie z takiego uprawnienia nie stanowi o obowiązku Sprzedawcy do wypłaty odszkodowania, zadośćuczynienia czy naprawienia szkody po stronie Klienta. .W przypadku odstąpienia od Umowy, w ramach, której płatność na rzecz Sprzedawcy została dokonana za pośrednictwem systemu tpay.com, cena zostanie Klientowi zwrócona po pomniejszeniu prowizji pobieranej w ramach systemu tpay.com.


Rozwiązanie umowy

Klient ma prawo do rozwiązania Umowy bez podania przyczyny z okresem wypowiedzenia trwającym 3 dni robocze. Oświadczenie o wypowiedzeniu Umowy winno być złożone w formie pisemnej i przesłane na adres lub złożone osobiście w siedzibie Sprzedawcy bądź przesłane w drodze elektronicznej za pośrednictwem korespondencji e-mail dietadodomu@dietadodomu.pl

Okres wypowiedzenia Umowy liczony jest od dnia skierowania wiadomości e-mail lub daty doręczenia Sprzedawcy, w przypadku pisma dostarczonego pocztą lub osobiście. W przypadku rozwiązania Umowy Sprzedający bez zbędnej zwłoki dokonuje zwrotu kwoty odpowiadającej części niewykonanej Umowy na rachunek bankowy podany przez Klienta, z, zastrzeżeniem, że wartość zrealizowanych Usług rozlicza się według cen zgodnych z Cennikiem obowiązującym w okresie realizowania Usług. .W przypadku rozwiązania Umowy przy rozliczeniu kwoty zwrotu przyjmuje się ceny i warunki zgodne z Cennikiem i według przedziałów cenowych dla faktycznie wykorzystanej liczby dni. W przypadku rozwiązania Umowy zawartej na podstawie oferty promocyjnej przy rozliczeniu kwoty zwrotu przyjmuje się ceny i warunki jak dla oferty standardowej w Cenniku, według przedziałów cenowych dla faktycznie wykorzystanej liczby dni. Sprzedawca ma prawo do rozwiązania Umowy w przypadku, braku dostępności Produktów, braku dokonania płatności za zakupiony Produkt lub Usługę, naruszenia przez Klienta postanowień niniejszego Regulaminu

Wymagania Techniczne

Do korzystania z Serwisu oraz Sklepu, w tym przeglądania Produktów, Usług oraz Cenników Sprzedawcy znajdujących się w Serwisie i Sklepie niezbędne jest:urządzenie końcowe z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową typu Internet Explorer, Google Chrome, Opera, Mozilla Firefox lub Safari, .aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail). włączona obsługa plików cookies.

Dane kontaktowe Sprzedawcy .

Adres siedziby Sprzedawcy: La Sorpresa Krzysztof Żeleźniak, z siedzibą: 81-746 Sopot, ul. Jana z Kolna 13/2
Adres kontaktowy korespondencji e-mail Sprzedawcy: dietadodomu@dietadodomu.pl. , Telefon kontaktowy Sprzedawcy: 58 743 68 03
Numer rachunku bankowego Sprzedawcy: 76 1140 2017 0000 4902 0494 6424


Zasady składania Zamówień Warunki płatności

Warunkiem skorzystania z serwisu internetowego Sklepu (złożenia Zamówienia) jest zaakceptowanie niniejszego Regulaminu. Klient składający Zamówienie potwierdza przed jego złożeniem, że zapoznał się i akceptuje wszystkie warunki niniejszego Regulaminu oraz że wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez Sprzedawcę lub działającego w jego imieniu administratora danych osobowych. Klient powinien: wybrać rodzaj diety (Produktu) dostępnej w Sklepie i uwzględnionej w Cennikach Sprzedawcy, jej kaloryczność i ilość posiłków w całodziennym zestawie. Finalizując tenże etap składania Zamówienia, po wybraniu funkcji ”Dalej”, Klient zostaje automatycznie przekierowany na stronę Sklepu pod adres www.sklep.dietadodomu.pl. Po kliknięciu przejdź dalej Klient, określa czas zamówienia, datę pierwszej dostawy i zatwierdza przyciskiem „Dalej I. zarejestrować konto lub zalogować się jeżeli Klient posiada już konto w Sklepie wybrać metodę płatności –szybki przelew online (przez system tpay.com) lub przelew tradycyjny (przelew bankowy), Zapoznać się i zaakceptować Regulamin Sklepu oraz wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych i zakończyć składanie Zamówienia przyciskiem „Zamawiam i płacę” dokonać płatności w przypadku wybrania funkcji „szybki przelew online” w przypadku płatności przelewem bankowym Klient jest zobowiązany wykonać przelew najpóźniej na 1 dzień roboczy przed datą rozpoczęcia diety wskazaną w Formularzu zamówienia oraz niezwłocznie przesłać w pliku tekstowym potwierdzenie dokonania płatności na adres: dietadodomu@dietadodomu.pl.
Korzystając z opcji „Formularz Zamówienia” pod adresem: https://sklep.dietadodomu.pl/index.php/zamowienie/#/platnosc Klient powinien: wypełnić Formularz podając poniższe dane: imię i nazwisko, adres e-mail, telefon, adres dostawy wraz z kodem do domofonu (jeśli jest wymagany).Zapoznać się i zaakceptować Regulamin Serwisu oraz wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych. Zakończyć używając przycisku „Zamawiam” W odpowiedzi Klient otrzymuje cenę usługi od Sprzedawcy, po zaakceptowaniu której rozpoczyna się proces realizacji Zamówienia.

Dieta do domu
ul. Jana z Kolna 13
81-746 Sopot

+48 587 436 803

dietadodomu@wp.pl

dietadodomu na Instagramie

dietadodomu na Facebook'u

 

 

Obserwuj nas, aby być z nami na bieżąco i otrzymywać zniżki!